2014 YILI ÇAVUŞLU BELEDİYESİ İDARE FALİYET RAPORU AÇIKLANDI…

2014 YILI ÇAVUŞLU BELEDİYESİ İDARE FALİYET RAPORU AÇIKLANDI…

FAALİYET RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU;

Değerli Meclis Üyeleri ve Kamuoyu; Hep beraber  el ele, gönül gönüle, İktidarı ve muhalefetiyle güzel Çavuşlu muzu layık olduğu yere getirebilmek, seçilmişiyle, atanmışıyla, memuruyla, işçisiyle kısacası Belediye olarak halkımızla bütünleşmek için var gücümüzle çalışmaktayız.

Bu yapılan hizmetler yeterlimidir, elbette yeterli değildir. Ancak hedefimiz insanımıza layık modern bir belde meydana getirmek olduğu için yapacak daha çok hizmetlerimiz var demektir. Bu amaçla hedefimize ulaşmak için yılmadan usanmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz. 

Bu duygu ve düşüncelerle hizmetlerimizin meclisimizce kabul edilen stratejik plan doğrultusunda aksamadan mevcut imkanlar dahilinde devam edeceğini hizmetler ifa edilirken de gelecek seçimleri değil gelecek nesilleri hedefleyen hizmetler olacağını ifade eder çalışmalarımda bana destek olan memur ve işçi olmak üzere tüm belediye personeline, aldığımız kararlarda beni yalnız bırakmayan siz değerli meclis üyelerine ayrı ayrı teşekkürü borç bilirim.

Hüseyin ARSLAN

Belediye Başkanı 

 

I- GENEL BİLGİLER

A- MİSYON VE VİZYON

Beldemiz kentsel gelişimini beldemizde yaşayan insanımızın hayat ve refah seviyesi kamu adına üstlendiğimiz görev nedeniyle gerekli katkıyı sağlayabilmek beldeyi yaşanabilir bir duruma getirebilmek için faaliyet ve çalışmaları sürdürmek ve beldedeki diğer kamu ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri ve halkın Belediyemiz hizmetlerine katılımı sağlamak Belediyecilik ve Belediye hizmetlerinde öncü olmak mevcut imkanlar dahilinde en iyi hizmeti sunmaya çalışmak hizmetlerin sunumu esnasında ise;

a) Şeffaf olmak.
b) İnsan  haklarına saygılı olmak.
c) Mali  kaynakların etkili ve verimli kullanılmasını sağlamak.
d) Belediyemizin kurumsallaşmasını sağlamak.
e) İdaremiz için ana hedef olarak seçilmiştir. 

B- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUK 

Belediyemiz hizmetlerinin ifası esnasında 5393 sayılı belediye kanunu, 5018 sayılı kamu mali yönetim ve kontrol kanunu, 4734 sayılı kamu ihale kanunu, 4735 sayılı kamu ihaleleri sözleşmesi kanunu, 2886 sayılı devlet ihale kanunu ile bunlara ek olarak yayınlanan ilgili yönetmeliklerden yetki alarak hizmetler ifa edilmekte mevzuat gereği belediye meclisine ve gerektiği durumlarda İçişleri Bakanlığı’na  Mali açıdan ise Sayışta’ a hesap verme sorumluluğumuz vardır.

C- İDARİYE İLİŞKİN BİLGİLER

1- Fiziki Yapı : Belediyemiz 1 Belediye Başkanı, 9 Belediye Meclis üyesi,  Norm kadroya uygun olarak mevcut olan Yazı İşleri, Mali Hizmetler Müdürü, Tahsildar, Veri hazırlama Kontrol İşletmeni, Şef, Memur, Evlendirme Memuru, Zabıta Komiseri, Zabıta Memuru, İtfaiye Çavuşu, İtfaiye Eri, Tekniker, Şehir Plancısı, Veteriner Sağlık Teknisyeni ve Hizmetli olarak toplam memur kadrosu 20 adet, İşçi, Operatör, Şoför ve Temizlik İşçisi olmak üzere toplam 10 adet işçi kadrosu  bulunmaktadır. Mevcut kadro ise Memur 3 adet, İşçi 2 kadrolu 1 adet sözleşmeli personel ve 5 adet geçici olmak üzere toplam 11 kadromuz mevcuttur. 

2- Teşkilat Yapısı :

a) Başkanlık
b) Belediye Meclisi
c) Belediye Encümeni
d) Belediye Personeli

3-   Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar : Belediyemiz bilgisayar donanımına sahip olup mevcut programlar ihtiyaca cevap vermemekle birlikte hizmetlerin aksamadan verilmesi sağlanmaktadır. Internet ortamında yasal mevzuat günlük takip edilerek iş ve işlemler yürütülmektedir.

4-  Yönetim ve iç kontrol sistemi : Belediyemiz hizmetleri ile ilgili her türlü iş ve işlemler bizzat Belediye Başkanı olarak tarafımdan kontrole tabi tutulmaktadır.

D- DİĞER HUSUSLAR

Belediyemiz hizmetleri ve hizmetlerde meydana gelen aksamalarla ilgili diğer husus ve temenniler birim faaliyet raporlarında yer almaktadır.  
II- AMAÇ VE HEDEFLER 

A- İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

Belediyemizin amacı ilçemizi sosyal ekonomik ve kültürel bakımdan öne çıkmış alt yapısı tamamlanmış parkları, yol ve kaldırımları, kültürel salonları ve kültürel etkinlikleri ile yaşanabilir bir belde haline getirebilmek ve kendi imkanları ile borçsuz bir belediye olarak halkına hizmet edebilir bir belediye hedeflenmektedir. 

B- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER 

Belediyemizin temel politikası halka hizmet hakka hizmettir düsturu ile yola çıkarak yapılan ve yapılması düşünülen hizmetlerde gelecek seçimleri değil gelecek nesilleri düşünerek çok çalışan, çalmayan, çaldırmayan, kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını şiar edinmiş bir politikayı esas almış bir temel politika edinmiştir. Önceliklerimiz ise kanalizasyonu bağlanmamış hiçbir mesken, susuz hiçbir bina, yol ve kaldırımı, parkı olmayan mahalle, çamursuz ve tozsuz caddeler oluşturmak önceliklerimiz arasındadır.

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 
           
A- MALİ BİLGİLER 
 
1- Bütçe uygulama sonuçları : 2013 mali yılı bütçesi 1.997.375.00 TL. Gelir ve gider bütçesi olarak hazırlanmış olup bütçe uygulama sonunda yılı içerinde 1.462.077.9371 TL. Gelir elde edildiği ve hazırlanan bütçeye oranı % 73 olduğu, Giderin ise 1.458.850.81TL.olarak sonuçlandığı bütçeye oranı ise %73 olarak sonuçlanmıştır. 2014  mali yılı bütçesi gerçeğe uygun olarak tanzim edilmiş ve meclisimizce kabul edilerek onaylanmıştır.

2- Temel Mali Tablolara ilişkin açıklamalar : Belediyemizin 2014  mali yılı içerinde  Belediyemizin Maliye’ye Muhtasar ve Damga Vergisi olarak  163.383.00TL,Emekli sandığı kesenekleri olarak 65.989.01 TL,SSK Prim borcu  63.300.00 Tl, İller Bankası Kredi borcu olarak 65.588.00Tl, Piyasaya ise 140.623.00Tl olmak üzere toplam borç miktarı 498.883.00Tl olarak gerçekleşmiştir. 

3- Diğer hususlar : İdaremizin mali iş ve işlemleri dışında kalan diğer işlemleri gerek başkanlığımca ve gerekse harcama yetkililerince kanunların verdiği yetki, meclisimizin ve encümenimizin almış olduğu karar dikkate alınarak faaliyetlerimiz gerçekleştirilmiştir. 

B- PERFORMANS BİLGİLERİ 

2014 mali yılı bütçemiz hazırlanırken stratejik plan ve performans programı idaremizce yapılmadığından performans bilgilerine yer vermek doğru olmamakla birlikte 2014 mali yılı yatırım  programımızda yer alan Kamulaştırma, Yol Yapımı, İçme suyu  Şebeke Yapımı, Kanalizasyon Yapımı, Bordür ve Tretuvar  Yapımı ve Yapı Tesis Büyük Onarımı %15 olarak gerçekleşmiştir.

2014 Mali Yılında:

128  Adet Gelen Evrak kaydı yapılmıştır.       

134  Adet Giden Evrak kaydı yapılmıştır.                                               

15 Adet Dilekçe kaydı yapılmıştır.

2014  Mali Yılında:

51 Adet Meclis Kararı alınmıştır.                   

58 Adet Encümen Kararı alınmıştır.                                                                                                                         

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- ÜSTÜNLÜKLER 

İdaremizin birimlerinde görev yapan personelin uzun süreden beri aynı birimlerde çalışmış olmaları nedeniyle görevlerinde bilgi ve becerilerini artırarak birer uzman haline gelmiş olmaları, kendi kaynaklarımızı ve imkanlarımızı yerinde kullanmamız bilgisayar ve Internet ortamında çalışılması Başkan, Meclis, Encümen ve personel ilişkilerinin uyumlu olması.

B- ZAYIFLIKLAR 

Birimler arası diyalog eksikliği, koordine yetersizliği, 10 yıldan beri personel istihdamı yapılamamış olması, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun uygulanma zorluğu, Mali kaynak yetersizliğidir.

C- DEĞERLENDİRME 

Personel yetersizliğine rağmen birimlerde etkin ve verimli çalışma sağlanmıştır.

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

Belediyemizin acil olarak memur personele ve yatırım yapabilmesi için gelirinin artırılmasına ihtiyaç vardır. 

Ek-2 Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı  

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Üst yönetici olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve en iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 

2014 Yılı Çavuşlu Belediyesi İdare Faliyet Raporunu Meclise ve Kamuoyuna İlanen duyururum…

 

 

                                                                                                                                                                                                        Çavuşlu  Belediyesi

                                                                                                                                                                                                            06/04/2014

                                                                                                                                                                                                          Hüseyin ARSLAN

                                                                                                                                                                                                          Belediye Başkanı